Algemene Voorwaarden.

Definities:

 • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer
 • Opdrachtnemer: Illusiv

Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.
Materiaal op de website: alle tekst, afbeeldingen, foto’s, logo’s, illustraties en scripts.

Artikel 1 – Toepassing:

 • Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle overeenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van deze overeenkomst. Indien daarnaast toch andere voorwaarden toepasselijk zijn prevaleren deze voorwaarden in geval van tegenstrijdigheid.
 • Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Partijen alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Partijen.

Artikel 2 – Werkwijze en planning:

 • De werkwijze en planning van de werkzaamheden wordt met opdrachtgever afgestemd en ingericht.  Het traject zal in verschillende fasen worden ingedeeld.
 • De doorlooptijd voor het ontwikkelen van de website zal ongeveer 6 weken bedragen. Doch moet hierbij uitdrukkelijk de melding worden gemaakt dat bovengenoemde termijn niet kan worden beschouwd als een definitieve termijn. De doorlooptijd is namelijk afhankelijk van de goedkeuring die dient te worden verleend door Opdrachtgever met betrekking tot de planning, design, prototyping, development en livegang.
 • Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

Artikel 3 – Facturatie:

 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst uitvoeren conform de met Opdrachtgever afgesproken planning en het aldus uitgevoerde gedeeltelijk afzonderlijk factureren.
 • Opdrachtgever dient de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen op een door Opdrachtnemer aangegeven bankrekeningnummer. Voldoening van de factuur geschiedt uitsluitend per euro’s en waarbij door geen van de partijen aanspraak kan worden gemaakt op enige verrekening.

Artikel 4 – Materiaal:

 • Alle materiaal op de website aangeleverd door Opdrachtgever blijven eigendom van Opdrachtgever.
 • Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is het niet toegestaan om op enigerlei wijze een deel van de website of delen van de site te kopiëren, reproduceren, te uploaden of te posten, te verspreiden (waaronder via mirroring) naar een andere computer, server, website of ander medium voor publicatie, verspreiden of voor andere commerciële doeleinden.

Artikel 5 – Accounts, gekoppelde websites en promoties:

 • Indien voor bepaalde diensten op de website gebruik wordt gemaakt van accounts, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de accountinformatie, en de activiteiten die op het account plaatsvinden volledig bij Opdrachtgever.
 • Indien op de website koppelingen naar andere websites of software dienen te worden gemaakt, dan is Opdrachtgever niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Opdrachtgever is gevrijwaard voor alle informatie of materialen die op de gekoppelde websites staan vermeld.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd de website van Opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Artikel 6 – Browsercompatibiliteit:

 • Alle door Opdrachtnemer ontwikkelde websites worden gebouwd om compatibel te zijn met de twee meest recente versies van Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari.
 • Opdrachtnemer garandeert op generlei wijze dat het door Opdrachtnemer gemaakte template door alle browsers op exact dezelfde manier wordt weergegeven.
 • Opdrachtnemer garandeert op generlei wijze dat het door Opdrachtnemer gemaakte template op nog nieuw uit te komen browsers op dezelfde manier zal blijven werken.
 • De kans is groot dat door Opdrachtnemer gemaakte website op andere browsers prima zal werken, echter wordt dit niet gegarandeerd.

Artikel 7 – Uitsluiting:

 • Opdrachtgever is niet verantwoordelijk, kan dan wel aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten op de website. Opdrachtgever behoudt zich het recht eventuele gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Voorts kan door Opdrachtgever niet worden gegarandeerd dat eventuele bestanden of andere gegevens die worden gedownload op de website vrij zullen zijn van virussen, besmetting of andere schadelijke kenmerken.
 • De uitsluiting zoals weergegeven in artikel 7 lid 1 is van toepassing op alle schade, aansprakelijkheden of letsel die worden veroorzaakt door een verstoorde werking of verzending, computervirussen, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang, wijziging of gebruik van de website, ongeacht of deze voortvloeien uit contractbreuk, onrechtmatige daad, onachtzaamheid of enig andere oorzaak.
 • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, haar medewerkers, rechtsvoorganger, rechtsopvolgers en gelieerde ondernemingen te zullen vrijwaren van eventuele schade, kosten, aansprakelijkheden en/of verliezen voortvloeien uit het gebruik van de website.

Artikel 8 – Ontbinding:

 • Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 • Voorts zijn Partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtgever gerechtigd tot opeisen van een compensatie, daaronder begrepen de kosten, door aanvankelijke opdracht direct en indirect ontstaan.
 • Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 • In geval van liquidatie, (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging  ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9 – Onderhoud Website:

 • Met onderhoud van de website wordt bedoeld het up to date houden van de software nadat de website is opgeleverd en afgeleverd aan Opdrachtgever.
 • Voor het uitvoeren van onderhoud aan de website geldt een tarief conform de aangeboden offerte of de voorwaarden zoals overeengekomen in het jaarlijks onderhoudscontract.
 • Het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot 4 weken na oplevering door Opdrachtgever gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven.

Artikel 10 – Levering en Levertijd:

 • De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.
 • Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Artikel 11 – Overmacht:

 • In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 • Onder overmacht geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

Artikel 12 – Geheimhouding:

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13 – Privacy:

 • Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Partijen verstrekken gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder hiervoor uitdrukkelijke toestemming te hebben gehad.

Artikel 14 – Restbepalingen:

 • Op de overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 • Ingeval van geschillen tussen Partijen zullen zij trachten het geschil onderling op te lossen. Mocht dit geen uitkomst bieden dan is bij uitsluiting bevoegd de rechter te Rotterdam, tenzij krachtens anders dwingend wetbepaling een andere rechter bevoegd is.
 • Alle vorderingen van de klant verjaren na een verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
 • De ongeldigheid van een of meer bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.